ثبت برند در کردستان عراق فرآیند خاص خودش را دارد و با ثبت برند در عراق متفاوت است. کردستان عراق اگر چه کماکان بخشی از خاک کشور عراق محسوب می شود اما در قوانین داخلی به صورت فدرال عمل می کند .ثبت برند در عراق پیش از این در کردستان عراق هم مورد پذیرش واقع می شد ، چرا که سند ثبت برند از جمله اسناد هویتی به شمار می رود .اما طی دو سال اخیر مشاهده شده که حکومت فدرال کردستان عراق این اسناد را قبول نکرده و صاحبان برند را با خطراتی مواجه ساخته است. لذا ثبت برند در کردستان عراق برای کارهایی که سهم بازار دارند، توصیه می شود.

*حق الوکاله ثبت برند درکردستان عراق 25% کل مبلغ می باشد.

 

یک طبقه : 1000 دلار

طبقات مازاد:300 دلار
یک طبقه : 3500 دلار

طبقات مازاد:500 دلار
یک طبقه : 1500 دلار

طبقات مازاد:200 دلار